Polityka prywatności

Polityka prywatności MamRaka.pl

 
 
Takeda uznaje i szanuje prawa do prywatności osób fizycznych w odniesieniu do ich danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakiego rodzaju dane osobowe możemy gromadzić o Tobie i w jaki sposób je wykorzystujemy. Takeda jest globalną grupą spółek. Przedsiębiorstwo Takeda obejmuje spółkę dominującą Takeda Pharmaceutical Company Limited oraz jej podmioty stowarzyszone (łącznie „Takeda” lub „My”). Informacje kontaktowe dotyczące lokalnego oddziału można znaleźć na stronie internetowej Takeda pod adresem https://www.takeda.com/who-we-are/company-information/worldwide-offices/.
 
Administratorem danych w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jest Takeda Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000027645, NIP 5262108132, REGON: 012765897, BDO: 000015530, kapitał zakładowy 63 030 450 ,00 zł (dalej: “Takeda” lub “Administrator”).
 
Niniejsza strona internetowa stanowi źródło materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących schorzeń medycznych i ich leczenia.  W celu komunikowania się z Tobą na temat naszych produktów i usług, badań naukowych i rynkowych oraz możliwości edukacyjnych możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i ujawniać informacje o Tobie, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, zawód medyczny, nazwa ośrodka, numer PWZ, numer telefonu, identyfikator użytkownika, hasło.
 
Kiedy odwiedzasz stronę internetową, możemy również automatycznie zbierać informacje techniczne, takie jak adres IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, dane dotyczące użytkowania.
 
Takeda uprawniona jest do udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim, współpracującym z Takeda i świadczącym usługi informatyczne, w celu zapewnienia prawidłowości oraz ciągłości działania serwisu.
 
Wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w sposób opisany powyżej jest oparte na Twojej zgodzie, a także może służyć naszym uzasadnionym interesom w celu promowania naszych produktów i świadomości chorób.
 
Możemy udostępniać Twoje dane usługodawcom i partnerom biznesowym na całym świecie, z którymi współpracujemy w celu realizacji powyższych celów (np. usługi realizacji zamówień, wsparcie techniczne, zewnętrzni konsultanci i  doradcy). Możemy również udostępniać Twoje dane innym podmiotom powiązanym i zależnym od Takeda. Udostępnianie danych osobowych może wiązać się z transferami do innych krajów. Przepisy dotyczące ochrony danych i prywatności w tych krajach mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony jak w kraju ojczystym. Takeda wprowadza zabezpieczenia w celu odpowiedniej ochrony Twoich  danych osobowych w związku z takim przekazywaniem.
 
Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo jesteś zarejestrowany w celu otrzymywania informacji od Takeda, chyba, że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo.
 
Masz prawo zażądać dostępu, sprostowania i usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich wykorzystania. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich indywidualnych praw, skontaktuj się z nami, korzystając z naszego  formularza internetowego dotyczącego praw indywidualnych. Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych, masz również prawo skontaktować się z organem ochrony danych -Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 

Skontaktuj się z nami:

 
Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami przez e-mail na adres podany poniżej.
 
Adres e-mail: privacyoffice@takeda.com
 
Więcej szczegółowych informacji na temat sposobu przetwarzania przez Takeda Twoich danych osobowych oraz Twoich praw związanych z tym przetwarzaniem można znaleźć w Polityce prywatności Takeda dostępnej pod adresem https://www.takeda.com/pl-pl/polityka-prywatnoci.