Regulamin

1. Ogólne informacje

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z strony internetowej https://mamraka.pl/ („Strona internetowa” lub „Witryna”).
 2. Strona internetowa prowadzona jest przez Takeda Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000027645, NIP: 5262108132, REGON: 012765897, BDO: 000015530, kapitał zakładowy 63 030 450,00 zł (dalej: “Takeda” lub “Usługodawca”). Informacje zamieszczone na niniejszej Witrynie dotyczą firmy Takeda i jej produktów. Służą one wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Przed uzyskaniem dostępu do Witryny i korzystaniem z niej należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami korzystania.

2. Warunki korzystania z Witryny Takeda

 1. Dostęp do niniejszej Witryny i korzystanie z niej podlega następującym warunkom niniejszego Regulaminu, a także właściwym obowiązującym przepisom prawa. Korzystając z jakiejkolwiek zawartości niniejszej Witryny, w tym m.in. z wszelkich tekstów i obrazów („Zawartość”), niniejszym potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się na niniejsze Warunki korzystania ze Strony internetowej.
 2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne i dobrowolne. W dowolnym momencie Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu opuszczając Stronę Internetową i zaprzestając jej używania.
 3. W celu korzystania ze Strony Internetowej niezbędne jest:
  a) posiadanie dostępu do sieci publicznej Internet,
  b) zainstalowanie najnowszej wersji dowolnej przeglądarki internetowej,
  c) włączenie obsługi JavaScript,
  d) akceptacja plików “cookies” na stronie internetowej Serwisu, których działanie jest opisane w Polityce Cookies.

3. Cele informacyjne Takeda

 1. Strona Internetowa może zawierać ogólne informacje dotyczące różnych schorzeń medycznych i ich leczenia. Wszystkie informacje przedstawione na tej Stronie internetowej są przeznaczone dla wszystkich osób odwiedzających Stronę Internetową. Służą one wyłącznie celom edukacyjnym i informacyjnym i nie mają na celu zastąpienia świadomej porady lekarskiej lub zaleceń pracowników służby zdrowia. Nie należy się na niej opierać przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji lub działań. Jeśli użytkownik ma lub podejrzewa, że ma jakiekolwiek problemy zdrowotne, powinien skonsultować się ze swoim lekarzem rodzinnym lub innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.
 2. Witryna może zawierać informacje o produktach, które mogą nie być dostępne we wszystkich krajach, w których dostępna jest Strona Internetowa lub mogą być dostępne pod innymi znakami towarowymi, w innych wskazaniach, w innych dawkach lub o innej mocy. Żadna z informacji zawartych na tej stronie nie powinna być traktowana jako zachęta, promocja lub wskazanie do stosowania jakiegokolwiek leku na receptę, w tym leku będącego w fazie rozwoju.
 3. Wszelkie informacje i odniesienia dotyczące obchodzenia się z produktami, ich przechowywania lub stosowania, które można wywnioskować z odpowiednich zasobów, opierają się na wiedzy posiadanej przez Takeda w momencie formułowania takich zaleceń.
 4. Informacje zamieszczone na niniejszej Witrynie nie stanowią zachęty do zakupu lub zbycia, obrotu lub jakiejkolwiek transakcji papierami wartościowymi Takeda, jej podmiotów stowarzyszonych i/lub partnerów. Takeda wskazuje, że inwestorzy korzystający ze Strony Internetowej nie powinni opierać się na tych informacjach przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
 5. Takeda informuje, że żadna informacja zamieszczona w niniejszym Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

4. Usługi Takeda dostępne na Stronie Internetowej

 1. Na zasadach wynikających z niniejszego punktu Regulaminu Użytkownicy Serwisu za pośrednictwem zakładki „Zapytaj specjalistę” mają możliwość zadawania pytań lub skontaktowania się z Ekspertem Serwisu.
 2. W przypadku zapewnienia przez Takeda możliwości konsultacji z ekspertem Użytkownik może skorzystać z tej Usługi podając swoje dane kontaktowe i imię.
 3. Takeda informuje, że ramach konsultacji psychoonkologicznej po zadeklarowaniu chęci skorzystania z konsultacji za pośrednictwem formularza „Zapytaj specjalistę” pacjent może skorzystać jednorazowo z 60 minutowej bezpłatnej konsultacji. Każda osoba może skorzystać tylko z jednej konsultacji za pośrednictwem Serwisu.
 4. Takeda zastrzega, że w przypadku dużego zainteresowania poradami specjalistów z wykorzystaniem formularza, o którym mowa w pkt 4.1. powyżej, Usługodawca ma prawo zawiesić usługę lub umówić zainteresowaną osobę na konsultację w bardziej odległym terminie (np. kolejnym miesiącu). Usługa może zostać zakończona także przez Takeda, gdy limit konsultacji zostanie wyczerpany w dogodnych terminach współpracujących specjalistów.

5. Ochrona własności intelektualnej Takeda

 1. Cała zawartość niniejszej Witryny podlega ochronie na podstawie praw własności intelektualnej, stosownie do praw ochronnych przysługujących Takeda do znaków towarowych lub treści chronionych na podstawie praw autorskich (treść zamieszczona w Serwisie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Znaki towarowe, w tym logotypy lub inne chronione oznaczenia (zwane łącznie „Znakami towarowymi”) używane lub wymienione w niniejszej Witrynie są zarejestrowanymi albo niezarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Takeda lub jednej z jej spółek zależnych i są chronione przez obowiązujące prawo.
 2. Takeda zwraca uwagę, że przez Witryna udostępnia Użytkownikowi treści chronione prawem, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności praw własności intelektualnej, w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej, w tym dotyczących Znaków Towarowych
 3. Użytkownicy Strony Internetowej mogą pobierać, wyświetlać lub drukować informacje z niniejszej Witryny wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego lub do wykorzystania w niekomercyjnych pracach edukacyjnych i naukowych.
 4. Takeda nie zezwala się na modyfikację treści w celu dalszego powielania, a wszelkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności, w tym własności intelektualnej zawarte w niniejszym dokumencie powinny być stosowane do każdej treści składającej się na Zawartość Witryny.
 5. Poza wykorzystaniem w niekomercyjnych celach edukacyjnych i naukowych, o których mowa w pkt 5.2. Regulaminu treści dostępnych za pośrednictwem Strony Internetowej nie wolno w żaden inny sposób kopiować ani wykorzystywać bez uprzedniej pisemnej zgody lub licencji firmy Takeda lub z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach korzystania. Niniejsza Strona internetowa oraz cała jej Zawartość są własnością firmy Takeda, jej podmiotów stowarzyszonych i/lub partnerów.
 6. W braku odrębnych postanowień regulujących zasady korzystania przez Użytkownika z treści znajdujących się w Serwisie przyjąć należy, iż Usługodawca udziela Użytkownikowi bezpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i nieprzenoszalnej licencji (nie podlegającej sublicencjonowaniu) na czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji: a) niepubliczne odtwarzanie, b) niepubliczne wyświetlanie, c) wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia mobilnego o podobnej funkcjonalności.
 7. Z zastrzeżeniem punktów powyższych niniejszego Regulaminu, Użytkownikowi Strony Internetowej nie udziela się ani nie przenosi na niego żadnych licencji ani praw do Treści ani znaków towarowych, patentów, wzorów, tajemnic handlowych, technologii, produktów, procesów i innych praw własności Takeda, jej podmiotów stowarzyszonych i/lub partnerów wobec Zawartości Strony Internetowej.

6. Zasady odpowiedzialności

 1. Takeda dołoży uzasadnionych starań, aby informacje zamieszczone na niniejszej Witrynie były dokładne, rzetelne i aktualne, ale nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa wiążących oświadczeń co do ich rzetelności, aktualności lub kompletności. Takeda wyłącza wszelkie gwarancje, wyrażone lub domniemane, w tym gwarancje przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu zawarte na Stronie Internetowej.
 2. Ponadto Takeda nie gwarantuje ani nie oświadcza, że sposób w jaki Użytkownicy korzystają z Treści zamieszczonych na niniejszej Witrynie, nie będzie naruszał praw osób trzecich, w tym praw niebędących własnością Takeda lub jej podmiotów stowarzyszonych. Użytkownik zgadza się, że dostęp do niniejszej Witryny i jej treści oraz korzystanie z nich odbywa się na własne ryzyko.
 3. Takeda nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, ubytki spowodowane korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika, w szczególności związane z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z Serwisu, powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i Serwisu, błędów systemu komputerowego.
 4. Ani Takeda, ani żadna ze stron zaangażowanych m.in. w stworzenie, produkcję lub dostarczanie niniejszej Witryny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub jakiekolwiek straty wynikające z dostępu do, korzystania lub niemożności korzystania z niniejszej Witryny lub jakichkolwiek błędów lub pominięć w jej zawartości. Jednocześnie Takeda nie ponosi odpowiedzialności także za szkody wyrządzone przez wirusy, które mogą mieć wpływ na sprzęt komputerowy użytkownika.

7. Zakaz zamieszczania treści bezprawnych

 1. Użytkownicy nie mogą umieszczać w Serwisie treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Użytkownikom publikowania linków do materiałów obscenicznych czy urągających godności innych osób, a w szczególności Użytkownikowi Serwisu zabrania się rozpowszechniania materiałów:
  a) zawierających treści mogące naruszać lub naruszające dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
  b) zawierających treści mogące naruszać lub naruszające obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub zasady etyki propagowane przez Takeda;
  c) zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące podejmowanie działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub zasadami etycznymi;
  d) zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, „konie trojańskie”, bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
  e) zawierających treści pornograficzne.
 2. Takeda jest uprawniona do usunięcia wszelkich treści, co do których powzięła podejrzenie co do ich bezprawności.
 3. Takeda nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Przez niewłaściwe korzystanie należy rozumieć w szczególności dostarczanie przez Użytkownika treści nieprawdziwych, nieaktualnych, nieścisłych lub mogących w jakikolwiek inny sposób wprowadzać w błąd (w tym podaniu nieprawidłowych danych osobowych), a także dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

8. Reklamacje

 1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są prawidłowo realizowane przez Takeda lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: info.warszawa@takeda.com lub w formie pisemnej na adres Takeda wskazany w Dziale I niniejszego Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail lub adres korespondencyjny osoby składającej reklamację, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w najszybszym możliwym terminie, w miarę możliwości nie dłuższym niż 14 dni.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres pocztowy lub e-mail wskazany przez Użytkownika w zgłoszonej reklamacji. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać przekazana z wykorzystaniem innych środków komunikacji.
 6. W przypadku braku akceptacji stanowiska Takeda opisanego w odpowiedzi na reklamację, Zgłaszający może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

9. Prywatność danych

 1. Takeda szanuje prywatność użytkowników swojej Witryny. Prosimy o zapoznanie się z Informacją o prywatności firmy Takeda, która wyjaśnia prawa i obowiązki użytkownika w odniesieniu do informacji przetwarzanych na tej Witrynie, w szczególności w zakresie danych osobowych.

10. Łącza do innych stron internetowych

 1. Strona internetowa może zawierać linki lub odnośniki do innych stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie, nad którymi Takeda nie ma kontroli. Łącza takie podawane są jedynie jako udogodnienie.
 2. Dostęp do niniejszej Witryny można uzyskać za pośrednictwem linków osób trzecich, nad którymi Takeda nie ma kontroli. Takeda nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń co do prawdziwości, prawdziwości, aktualności, kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w takich witrynach internetowych osób trzecich lub ich zgodności z obowiązującym prawem i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z braku rzetelności treści lub informacji podawanych przez osoby trzecie. Zamieszczenie jakichkolwiek linków osób trzecich nie oznacza poparcia ani rekomendacji ze strony firmy Takeda.

11. Postanowienia końcowe

 1. Takeda zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu lub zaprzestania jego prowadzenia, również bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników o podejmowanych działaniach.
 2. Takeda zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. Informacja o dacie wejścia w życie nowej wersji Regulaminu będzie każdorazowo umieszczona w treści Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, a także ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy – Prawo własności przemysłowej.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13.10.2022.